Văn Học Nghệ Thuật (bộ cũ)

Văn Học Nghệ Thuật số 1
tháng 4 năm 1978

Văn Học Nghệ Thuật số 2
tháng 5 năm 1978

Văn Học Nghệ Thuật số 3
tháng 6 năm 1978

Văn Học Nghệ Thuật số 4
tháng 7 năm 1978

Văn Học Nghệ Thuật số 5
tháng 8 năm 1978

Văn Học Nghệ Thuật số 6
tháng 9 năm 1978

Văn Học Nghệ Thuật số 7
tháng 10 năm 1978

Văn Học Nghệ Thuật số 8
tháng 11 & 12 năm 1978

Văn Học Nghệ Thuật số 9
Xuân Kỷ Mùi 1979

Văn Học Nghệ Thuật số 10
tháng ? năm 1979

Văn Học Nghệ Thuật số 11
tháng ? năm 1979

Văn Học Nghệ Thuật số 12
tháng ? năm 1979

Văn Học Nghệ Thuật số 13
tháng ? năm 1979