Văn Học Nghệ Thuật (bộ mới)


VHNT bộ mới số 1
tháng 5 năm 1985

VHNT bộ mới số 2
tháng 6 năm 1985

VHNT bộ mới số 3
tháng 7 năm 1985

VHNT bộ mới số 4
tháng 8 năm 1985

VHNT bộ mới số 5
tháng 9 năm 1985

VHNT bộ mới số 6
tháng 10 năm 1985

VHNT bộ mới số 7
tháng 11 năm 1985